Google+ Followers

Saturday, February 4, 2012

 A story sometimes touches a chord. 
 Gets me involved

It is not my story.

 ती गोष्ट माझी नाही .  नव्हतीच. 

मी गुंतत जाते .   कशी  तरी, ती माझीच गोष्ट होऊन जाते.

 कथा संपते . 

पण मी तेथेच रेंगाळते. 

 कथेचा व्यवस्थित अंत झालेला   असतो.  कथा पूर्ण झालेली  असते .

 तरी ही ,  एक रितेपणा का जाणवतो?

No comments:

Post a Comment